Skolēnu uzņemšana 2020./2021. m. g.

Uzņemšanas noteikumi

Skolēnu uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijā notiek konkursa kārtībā visās izglītības programmās.

2020. gada 1. jūnijā sākas uzņemšana 7. klasē.

1. Pamatizglītībā – nosakot papildus kritērijus iepriekš iegūtās izglītības vērtējumiem:
1.1. otrā posma ( 7. – 9. klase) vispārējās izglītības programmā uzņem skolēnus, kuru vērtējumi 6. klases liecībā nav zemāki par 4 ballēm un ar izglītības programmas kodu 11011111.
1.2. otrā posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā uzņem skolēnus, kuru vērtējumi 6. klases liecībā nav zemāki par 5 ballēm un matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās kopējais vērtējums ir vismaz 18 balles.
1.2.1. Skolēni, kuriem liecībā vērtējumi ir zem 6 ballēm un matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās kopējais vērtējums nav vismaz 18 balles, jūnijā raksta kombinēto pārbaudes darbu (matemātika, latviešu valoda, dabaszinības).
1.2.2. Skolēniem tiek piedāvāta iespēja apgūt franču valodu kā otro svešvalodu.

2020. gada 15. jūnijā sākas skolēnu uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijas 10. klasē.

2. Ogres Valsts ģimnāzijas vidusskolas posmā skolēnus uzņem pēc pamatizglītības iegūšanas.
2.1. 9. klases apliecības sekmju izraksta vidējam vērtējumam jābūt vismaz 6 balles.
2.2. 2020./2021. mācību gadā, stājoties Ogres Valsts ģimnāzijā, skolēns var izvēlēties mācīties kādā no piedāvātajiem mācību programmu komplektiem:
Dabaszinātnes (12. klasē padziļināti jāapgūst matemātika (Matemātika II) un pēc izvēles divi no dabaszinātņu priekšmetiem (Fizika II, Ķīmija II, Bioloģija II, Ģeogrāfija II);
– Inženierzinātnes (12. klasē padziļināti jāapgūst matemātika (Matemātika II) un pēc izvēles divi no dabas/inženierzinātņu priekšmetiem (Bioloģija II, Ģeogrāfija II, Fizika II, Ķīmija II, Programmēšana II);
– Valodas un sabiedriskās attiecības (12. klasē padziļināti jāapgūst Latviešu valoda un literatūra II, 1. svešvaloda II, Sociālās zinātnes II).
2.3. Ja skolēns izvēlas apgūt Dabaszinātņu komplektu, tad sekmju izrakstā matemātikā un divos no dabaszinātņu priekšmetiem (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) vērtējumam jābūt ne zemākam par 6 ballēm.
2.4. Ja skolēns izvēlas apgūt Inženierzinātņu komplektu, tad sekmju izrakstā matemātikā un divos no dabas/inženierzinātņu priekšmetiem (bioloģija, ģeogrāfija, fizika, ķīmija, datorika) vērtējumam jābūt ne zemākam par 6 ballēm.
2.5. Ja skolēns izvēlas apgūt Valodu un sabiedrisko attiecību komplektu, tad sekmju izrakstā latviešu valodā un 1. svešvalodā vērtējumam jābūt ne zemākam par 6 ballēm.
2.6. Ja kādā no komplektos norādītajiem mācību priekšmetiem vērtējums ir zemāks par 6 ballēm, tad tajā jākārto iestājpārbaudījums, iegūstot vērtējumu ne zemāku kā 6 balles.

2.7. Ģimnāzijas 11., 12. klasē skolēni tiek uzņemti:
2.7.1. matemātikas, dabaszinību un tehnikas vidējās izglītības programmā;
2.7.2. humanitārā un sociālā virziena programmā;
2.7.3. vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programmā;
2.7.4. vērtējumi liecībā par iepriekšējo mācību gadu vai semestri izvēlētās mācību jomas priekšmetos ir ne zemāki par 6 ballēm.

2.8. Ārpus konkursa uzņem skolēnus:
2.8.1. kuri rajona vai valsts olimpiādēs 9. klasē guvuši godalgotas vietas un izstrādājuši skolai un novadam nozīmīgus projekta darbus;
2.8.2. kurus ierosina pedagoģiskās padomes sēde par īpašiem sasniegumiem mācībās un sabiedriskajā darbā.

Ja kāda no programmām netiek nokomplektēta, skolēnam tiek dota iespēja izvēlēties citu izglītības programmu.

3. Skolēnu uzņemšana mācību gada laikā:
3.1. Proģimnāzijā 7. – 9. klasē uzņemšana notiek saskaņā ar uzrādīto iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu (liecību vai sekmju izrakstu), kas apliecina skolēna mācību sasniegumu atbilstību “Skolēnu uzņemšanas kārtības Ogres Valsts ģimnāzijā” 1.1., 1.2. punktā noteiktajam.
3.2. Ģimnāzijā 10. – 12. klasē uzņemšana notiek:
3.2.1. saskaņā ar uzrādīto iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu (liecību vai sekmju izrakstu), kas apliecina skolēna mācību programmas un priekšmetu atbilstību Ogres Valsts ģimnāzijas attiecīgo programmu priekšmetiem un atbilst “Skolēnu uzņemšanas kārtības Ogres Valsts ģimnāzijā” 2.1. – 2.5. punktos noteiktajam.
3.2.2. nesakritības gadījumā, abām pusēm vienojoties, skolēnam tiek dota iespēja
līdz attiecīgā mācību gada beigām individuāli apgūt iekavēto mācību vielu un
nokārtot pārbaudes darbu, izmantojot skolotāju konsultāciju laiku.
3.2.3. jautājuma izlemšanai skolas direktore var nozīmēt pedagogu konsultatīvo
komisiju vai pieaicināt priekšmetu skolotājus, metodiskās komisijas.

Uzņemšanas noteikumi

Līdzi jāņem:
• izglītības dokumenti;
• personu apliecinoši dokumenti;
• 2 fotogrāfijas (2 x 3 cm).
Savu apmeklējumu lūdzam pieteikt pa tālruni 65044522.

Skolai ir dienesta viesnīca!