Uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijā

No 2021.gada jūnija Ogres Valsts ģimnāzija sāk skolēnu uzņemšanu 2021./2022. mācību gadam. Topošie ģimnāzisti tiek uzņemti gan pamatskolas posmā (7-9.klase), piedāvājot apgūt izglītības programmu (23011111) ar diviem īstenošanas plāniem – vispārizglītojošo (A) un ar padziļinājumu matemātikā un dabas zinībās (B), kā arī vidusskolas posmā (10.-12. klase) (31016011), piedāvājot trīs dažādus mācību komplektus – dabaszinātnes, inženierzinātnes, valodas un sabiedriskās attiecības.

Ogres Valsts ģimnāzijā ir izstrādāta uzņemšanas kārtība, kas paredz, ar kādiem sasniegumiem skolēni var pretendēt uz uzņemšanu Valsts ģimnāzijā, taču ņemot vērā šī brīža epidemioloģisko situāciju, uzņemšanas komisija noteikusi izmaiņas uzņemšanas kārtībā:
– 6. un 9. klašu skolēnu gada vērtējums atbilstošajos priekšmetos* tiek pielīdzināts iestājpārbaudījumam.
– ja skolēna gada vērtējumi ir zemāki par uzņemšanas kārtībā noteiktajiem, skolēnam ir jākārto iestājpārbaudījums.

Atbilstošie priekšmeti *:
7.-9. klase īstenošanas plāns A – matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā vērtējums 5 un vairāk balles
7.-9. klase īstenošanas plāns B – matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā vērtējums 6 un vairāk balles
10.-12.klase dabaszinātnes – matemātikā un dabaszinātņu priekšmetos ( fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) vērtējums ne zemāks kā 6 balles
10.-12.klase inženierzinātnes – matemātikā un dabas/inženierzinātņu priekšmetos ( bioloģija, ģeogrāfija, fizika, ķīmija, datorika) vērtējums ne zemāks kā 6 balles
10.-12.klase valodas un sabiedriskās attiecības – latviešu valodā, angļu valodā un Latvijas vēsturē, pasaules vēsturē vērtējums ne zemāks kā 6 balles.

Iesniegumi uzņemšanai:

Uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijas 7.klasēs
 1. 24.-28.maijs pieteikšanās uz individuālu sarunu ar direktori, zvanot 65044522
 2. 1.-4. jūnijs individuālās pārrunas ar direktori, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus:
  • 6.klases liecības kopija, uzrādot oriģinālu
  • iesnieguma oriģināls
  • Vecāku un skolēnu personu apliecinošs dokuments  (dzimšanas apliecība, pase vai ID)
 3. 7.,14.jūnijs iestājpārbaudījums klātienē skolēniem, kuru gada vērtējums atbilstošajos priekšmetos nav pietiekams
 4. 16.jūnijs informācija par iestājpārbaudījuma rezultātiem, uzņemšanas apstiprinājums (arī, ja nav kārtots iestājpārbaudījums)
 5. 23.augusts klašu komplektācijas apstiprinājums
Uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijas 10.klasēs
 1. 14. – 17. jūnijs individuālās pārrunas ar direktori, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus (sarunai iepriekš jāpiesakās līdz 11 jūnijam, zvanot 65044522):
 2. 14., 17.jūnijs iestājpārbaudījums klātienē skolēniem, kuru gada vērtējums atbilstošajos priekšmetos nav pietiekams
 3. 18. jūnijs informācija par iestājpārbaudījuma rezultātiem, uzņemšanas apstiprinājums (arī, ja nav kārtots iestājpārbaudījums)
 4. 20.augusts papildu uzņemšana
 5. 23.augusts klašu komplektācijas apstiprinājums