Teaching for tomorrow: Flipped Learning / Mācāmies rītdienai

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 starpskolu stratēģisko partnerību projekts Nr. 2017-1-TR01-KA219-046720_7 

Projekta dalībnieki:

Sultanahmet Suphi Pasa Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi  ( Turcija)

Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Volta ( Itālija)

Agrupamento de Escolas de Vialonga ( Portugāle)

Stredni prumyslova skola Otrokovice  ( Čehija)

Privatna gimnazija i ekonomsko-informaticka skola Futura s pravom javnosti ( Horvātija)

Ogres Valsts gimnāzija  ( Latvija)  

Projekta uzdevumi:

1.      Mācību procesā ieviest un aktualizēt apgriezeniskās mācīšanas un mācīšanās stundas.

2.      Veicināt pilnībā izmantot valsts piedāvātās izglītības iespējas, lai par 10 % samazinātu skolēnu mācību pārtraukšanu pirms skolas absolvēšanas.

3.      Radīt izpratni par kultūru dažādību un līdzību.

4.      Iekļauties digitālajā ērā, veiksmīgi izmantojot IT.

5.      Ievērot digitālo pilsonību un apzinātu, drošu interneta vidi.

6.      Dalīties pieredzē  par apgriezeniskās mācīšanas un mācīšanās stundu organizēšanu.

7.      Pilnveidot skolēnu svešvalodu prasmes.

Projekta īstenošanas periods:  01.09.2017. – 31.08.2019.

Projekta finansējums – 22655.00 EUR

Ogres Valsts ģimnāzija īsteno Erasmus+ projektu un gūst jaunas zināšanas
12.08.2019 11:21
Šobrīd visās Latvijas skolās notiek dažādas aktivitātes, lai veiksmīgi sagatavotos jaunajam vispārējās izglītības sistēmas modelim. Ogres Valsts ģimnāzija pārdomāti gatavojas šī jaunā modeļa realizēšanai, gūstot pieredzi, nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas arī starptautiskā līmenī.

No 2017. gada augusta līdz 2019. gada augustam Ogres Valsts ģimnāzija realizēja starptautisko Erasmus+ projektu “Teaching for tomorrow: Flipped Learning”- “Mācāmies rītdienai”, kurā iesaistītas 7 valstis: Turcija , Ungārija, Itālija, Horvātija, Čehija, Portugāle, Latvija. Projekta koordinatore Ogres Valsts ģimnāzijā – angļu valodas un franču valodas skolotāja Gundega Vekmane.

Projekta galvenais mērķis bija mācību procesā ieviest un aktualizēt apgriezeniskās mācīšanas un mācīšanās stundas, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) iespējas. Šodien “Millenium – tūkstošgades bērni” ar tehnoloģiju palīdzību var atrast sev nepieciešamo informāciju. Jauniešiem nav vajadzīgi fakti, viņiem ir nepieciešamas iemaņas, lai apgūtu šos faktus, kā arī svarīgi iemācīties izmantot tehnoloģijas lietderīgi. Skolotājiem tas ir izaicinājums, kā integrēt tehnoloģijas savā pedagoģiskajā darbā.

Apgrieztā mācīšanās metode ir saskaņota ar Blooma taksonomiju, jo skolēni pirms stundas veic zemākā līmeņa izziņas uzdevumus, piemēram, apgūt, atcerēties un izprast konkrēto informāciju, un koncentrējas augstākā līmeņa izziņas uzdevumiem. Savukārt mācību stundā skolēni skolotāja vadībā iepazīstina klasesbiedrus ar iegūto informāciju, kopīgi to analizē, vērtē. Tā kā projekta mērķis sasaucas ar Latvijas jauno izglītības satura modeli, bijām īpaši ieinteresēti šī projekta darbībā, jo tas ir nozīmīgs solis ceļā uz „Skola 2030”. Nozīmīgi ne tikai pašiem izmēģināt jaunas idejas un metodes mācību procesā, bet arī gūt vērtīgu pieredzi no citu valstu skolotājiem. “Ja tev ir ābols un man ir ābols, un mēs apmaināmies ar šiem āboliem, tad tev un man joprojām būs viens ābols. Bet,ja jums ir ideja un man ir ideja, un mēs apmaināmies ar šīm idejām, tad katram no mums būs divas idejas.” (Džordžs Bernards Šovs)

Projektu darbību/aktivitāšu pamatā bija novatoriska pieeja IKT izmantošanai izglītībā un labo prasmju piemēru īstenošanai un pārņemšanai. Projekta partneri savā starpā dalījās ar labāko mācību stundu praksi un pielāgoja šīs aktivitātes savām skolām.

Projektā bija 4 apmācību pasākumi; 2 vienotā personāla īstermiņa apmācības (Horvātija, Itālija), 2 skolēnu grupu īstermiņa apmaiņas (Čehija, Portugāle) un 3 transnacionālās projektu sanāksmes (Latvija, Ungārija, Turcija). Pirmajā mācību gadā skolotāji piedalījās mācībās par ES 2020. gada izglītības mērķiem un 2015. gada PISA rezultātiem, kā arī izmantoja labo mācību praksi; otrajā gadā skolotāji kopā ar skolēniem pielietoja apgriezto mācīšanas modeli mācību stundās. Pirmajā apgrieztās mācīšanās posmā, kas ietver informācijas nodošanu, skolēni izmantoja web 2.0 rīkus un sociālos medijus. Otrajā mācību posmā, apvienojot ārpusklases mācības ar mācībām klasē, skolēni mācījās darot un bija aktīvi dažādo IKT rīku lietotāji.

Projekta laikā katra valsts prezentēja un vadīja 3 mācību stundas. Mēs vadījām literatūras, angļu valodas stundu, kulturoloģijas stundu, un skolēni prezentēja savu uzņemto filmu, kurā atspoguļota fizikas patstāvīga apguve, izmantojot skolotāja norādījumus un ieteikumus. Stundu vadīšanā un prezentēšanā iesaistītie skolotāji atzina, ka sagatavošanās darbs ir ļoti darbietilpīgs, bet saņemtās skolēnu atzinības par stundas norisi un tēmas modernizētu apguvi, priecē un motivē arī turpmākajā darbā izmantot apgrieztās mācīšanas metodi, kā arī vairāk praktizēties digitālo rīku izmantošanā mācību procesā.

Lai produktīvi organizētu apgrieztās mācīšanās procesu, skolotājam jābūt pieredzējušākam par skolēnu digitālo rīku lietošanā mācību procesā. Tāpēc liela uzmanība projekta laikā tika pievērsta arī skolotāju izglītošanai, apgūstot jaunus digitālos rīkus un to efektīvu izmantošanu mācību procesā. Piedalījāmies darbnīcās Zagrebas Universitātē un CARNetskolā, Perugia Universitātē Itālijā, IBM centrā Portugālē, izglītības uzņēmumā „Lielvārds”. Skolotāji darbnīcās iegūtas zināšanas popularizēja savā skolā un dalījās ar pieredzes stāstiem un izveidotajiem mācību stundu materiāliem projekta digitālajā platformā ar citām projektā iesaistītajām valstu skolām.

Projektā nozīmīga loma bija skolēnu darbam, tika iesaistīti ne tikai individuāli skolēni, bet arī klašu grupas, aprobējot skolotāju sagatavotos mācību materiālus, piedaloties mācību stundās, kurās izmantota apgrieztā mācīšanās metode.

Skolēni iesaistījās arī dažādos projekta organizētajos konkursos, kā projekta logo, moto izveidē, projekta vienota krekla dizaina izveidē, video sveicienu gatavošanā katrai valstij Ziemassvētkos, klases stūrīša izveide, kurš veltīts konkrētai projekta valstij, prezentāciju, video sižetu un dažādu projekta izdales materiālu gatavošanā. Vērtīgas bija skolēnu diskusijas gan klātienē, semināru laikā, gan neklātienē, projekta digitālajā platformā, par 21. gadsimta jaunieša nepieciešamām prasmēm, kā digitālās prasmes spēj ietekmēt mācību vielas apguvi, kā ieinteresēt jaunieti būt līdzatbildīgam izglītības kvalitātes uzlabošanā, cik svarīgi ievērot drošību internetā u.c.

No15. jūlija līdz 20. jūlijam Stambulā, Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, notika projekta noslēguma seminārs, kurā piedalījās Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājas Gundega Vekmane un Velga Kalniņa. Semināra laikā tika vērtēts projekta darbs, tā efektivitāte, analizēti projekta izveidotie materiāli, projekta mājaslapa, e-Twinning platforma, kā arī katras valsts ieguldījums projektā. Gatavojoties projekta nobeiguma ziņojumam, kopīgi izveidojām projekta materiālu un rezultātu izplatīšanas plānu. Projekta laikā kopīgi tika izveidota un izdota projekta atmiņu grāmata un projekta rokasgrāmata gan digitāli, gan kā izdales materiāls. Projekta rokasgrāmata ir vērtīga kā metodiskais materiāls jebkuram pedagogam, kā arī augstskolu studentam. Tā izdota gan angļu valodā, gan katras projektā iesaistītās valsts valodā. Rokasgrāmata un atmiņu grāmata kā izdales materiāls angļu valodā un latviešu valodā atrodas Ogres Valsts ģimnāzijas bibliotēkā.

Ar projekta materiāliem un saviem starptautiskā Erasmus+ projekta profesionālajiem pieredzes stāstiem labprāt dalīsimies gan ar Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem, gan novada skolotājiem.

Piedalīšanās starptautiskajā Erasmus+ projektā “Teaching for tomorrow: Flipped Learning”-„ Mācāmies rītdienai” ir veicinājusi pedagogu radošumu mācību procesa pilnveidošanā atbilstoši jaunajam izglītības modelim, radījusi jaunas idejas darbam ar jauniešiem, viņu vajadzībām turpmākajai dzīvei. Arī jaunieši atzina, ka iesaistīšanās projektā ir bijusi ļoti vērtīga, jo apgūtas jaunas prasmes, attīstītas komunikācijas iemaņas, iegūti jauni draugi, nostiprinājusies apziņa, ka skolēns ir līdzatbildīgs par mācību procesa organizēšanu, tā kvalitāti un mācību sasniegumiem.

Avots: http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/?page=1&doc=36903

5. aktivitāte Portugālē

No 2019. gada 28. aprīļa līdz 4. maijam Ogres Valsts ģimnāzijas komanda – skolotājas Gundega Vekmane, Velga Kalniņa, direktore Aina Bērce un skolēni – Margarita Sēkliņa, Ance Bužere, Edijs Elksnis un Matīss Teodors Seleckis – devās uz Lisabonu Portugālē, kur piedalījās starptautiskajā Erasmus+ projektā „Flipped Learning – Teaching for tomorrow.” Vēl projektā piedalījās komandas no Itālijas, Turcijas, Čehijas, Portugāles, Horvātijas un Ungārijas.

  Projekta laikā ģimnāzijas pārstāvji iepazina Vialongas skolu, kas atrodas vien pāris kilometru no Lisabonas. Ārzemju viesus vietējie skolēni sagaidīja ar dienvidniekiem raksturīgām dejām, dziesmām un orķestra skaņām. Skolā risinājās dažādas interesantas un izglītojošas prezentācijas, piemēram, portugāļu eksperta veidota lekcija par tehnoloģiju attīstību un to nozīmi cilvēku ikdienā, kā arī visu komandu skolēnu ieteikumi saistībā ar drošu interneta izmantošanu. Notika karstas diskusijas, kurās tika izvērtētas “valkājamo” viedierīču pozitīvās un negatīvās iezīmes, kā arī web 2.0 rīku nozīme skolēnu ikdienā un skolotāju darbā. Jauno mācīšanās pieeju, Flipped learning, skolēni praktiski varēja izmēģināt mācību stundās, kuras bija sagatavojuši skolotāji no visām dalībvalstīm.

  Papildus izglītojošajām aktivitātēm projekta dalībnieki iepazina portugāļu kultūru, vēsturi un dabu dažādās ekskursijās. Okeāna bangojošo viļņu apskalotie klinšu krasti, vējainā klints mala, kas ir Eiropas rietumu vistālākais punkts, tūre pa pilsētas centru un nozīmīgākajām vietām tajā atstāja neaizmirstamu iespaidu par Portugāli. Dalībnieki apmeklēja arī IBM Lisabonas biroju, kur uzzināja par šī uzņēmuma specifiku, aizkulisēm, kā arī tika mudināti attīstīt savas komunikācijas, komandā strādāšanas un tehnoloģiju zināšanas un prasmes, jo tās mūsdienu darba tirgū tiek uzskatītas par vissvarīgākajām. Interesanta bija arī ekskursija uz Lisabonas Veselības tehnoloģiju universitāti, kur īpašās prezentācijās skolotāji un skolēni tika iepazīstināti ar jaunākajām aplikācijām un interneta vietnēm, ko var izmantot mācību darbam.

  Brauciena laikā iepazīt varēja ne tikai portugāļu kultūru, bet arī pārējo dalībvalstu tradīcijas un to raksturojošos elementus. Katra valsts bija izveidojusi īpašu stendu, kurā varēja uzzināt svarīgākos faktus konkrēto valsti, kā arī prezentēja savai nācijai nozīmīgākos priekšmetus, apģērbu, attēlus, kā arī gatavoja tradicionālos ēdienus.

  Šis brauciens Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem sniedza lielāku ieskatu mācību darba inovācijās, tehnoloģiju daudzveidībā un iespējās tās izmantot ikdienas darbā, kā arī ļāva iepazīt dažādas kultūras un to stāstus.

Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzijas skolniece Margarita Sēkliņa

Avots: http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/?page=1&doc=36423

4. aktivitāte Čehijā

Agrā svētdienas rītā, 2018. gada 25. novembrī plkst. 8.30, satiekoties pie Ogres Valsts ģimnāzijas, sākās mūsu piedzīvojums projekta “Mācāmies rītdienai” ietvaros- brauciens pieredzes apmaiņā uz Čehiju.

 Lidmašīna Rīga – Milāna (Bergamo) – mūsu brauciena pirmais pieturpunkts. Pašsaprotami izbaudījām Itāļu picu un burvīgo skatu uz Alpiem, kuri pavērās tālumā, tālāk devāmies uz Čehijā- mūsu galamērķi. Izejot no Prāgas lidostas, sajutām iekšzemes stindzinošo aukstumu.

 Prāga – ļoti darbīga, vēsturiska un tūristiem pilna pilstēta. Gandrīz uz katra stūra manījām suvenīru veikalus. Nākamajā rītā mēs devāmies ekskursijā pa Prāgu, kurā apskatījām iespaidīgus kultūrvēsturiskos objektus. Mums īpaši patika gida aizraujošais stāstījums. Vakarā ar elegantu vilcienu devāmies uz Otrokovici. Mēs, latvieši, nebijām pieraduši pie tik gludi braucoša vilciena. Vilcienā arī paēdām vakariņas un pēc dažu stundu brauciena ieradāmies Otrokovicē.

 Kad bijām klāt, mēs bijām tik izsalkuši, ka pat benzīntanka hotdogi likās gardi. Pirmos uz viesnīcas kāpnēm satikām divus ungāru puišus, kuriem piedāvājām mums piebiedroties. Mēs ļoti ātri iedraudzējāmies.

 Trīs dienas pavadījām Otrokovices skolā viņu izcilajās laboratorijās vērojot un veicot ķīmijas, fizikas, bioloģijas eksperimentus un būvējot augstāko torni no spageti makaroniem. Prezentējām savu mājasdarbu- videofilmu “Kā mājās gatavojamies fizikas stundai” un diskusijās aizstāvējām savu viedokli par četriem Padlet platformas jautājumiem – modernizēta un ieinteresējoša mācīšanās 21. gadsimtā. Īpaši veiksmīgi izcēlāmies diskusijās par valodprasmes (angļu valodas) lietošanu dažādās dzīves jomās.

Apmeklējām un noklausījāmies lekciju Zlinas Tomasa Batas Universitātē par Moodle un citu IT platformu pielietojumu ikdienas mācību darbā, izstaigājām Zlinas studentu pilsētiņu ar tās daudzajām fakultātēm un pabijām Tomasa Batas muzejā. Ziemassvētku sajūtu guvām Harley Davidson, Ziemassvētku un Šokolādes muzejā.

 Šīs nedēļas laikā iedraudzējāmies ar vairāku valstu (Ungārijas, Itālijas, Turcijas, Horvātijas, Portugāles) jauniešiem un apmainījāmies kontaktiem. Gandrīz katru vakaru ar aktīvākajiem jauniešiem apspriedām mūsu valstu kultūras, vēsturi, ikdienas dzīvi un secinājām, ka mūsu valstis nemaz nav tik atšķirīgas. Pēdējā dienā devāmies uz Zlinas domi, kur dalījāmies iespaidos par šo nedēļu.

Sestdienas rīts iesākās agri un skumīgi, jo mums nācās atvadīties no jaunajiem draugiem un doties katram uz savu pusi. Iesākās mūsu 16 stundu garais ceļš mājup.

 Projektā Čehijā bijām mēs- Kristaps Vigulis, Jānis Bērziņš, Roberts Bērziņš, Reinis Dreimanis un skolotāja Gundega Vekmane.

Publikācijas 

http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/?page=0&doc=34977

3. aktivitāte Itālijā

Līdz ar mācību gada beigām ir noslēdzies starptautiskais Erasmus+ projekta „Mācāmies rītdienai” pirmais darba gads, kurā iesaistītas 7 valstis: Turcija , Ungārija, Itālija, Horvātija, Čehija, Portugāle, Latvija.

Projekta galvenais mērķis – mācību procesā ieviest un aktualizēt apgriezeniskās mācīšanas un mācīšanās stundas, izmantojot IT iespējas, kas sasaucas ar Latvijas jauno izglītības satura modeli. 

Gada laikā notika 3 projekta semināri: septembrī – Latvijā, janvārī – Horvātijā, maijā – Itālijā. Projekta dalībnieki aktualizēja apgrieztās mācīšanās metodiku, dalījās pieredzē, apguva IT modernizētos rīkus un programmas, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās procesu skolā. 

No 2018. gada 11. līdz 18. maijam Itālijas pilsētā Perugia notika projekta gada noslēguma seminārs, kurā piedalījās pārstāvji no Ogres Valsts ģimnāzijas: Gundega Vekmane, Velga Kalniņa, Daiga Kuzmina. Galvenā projekta aktivitāšu vieta bija ITTS “A.Volta” Perugia ģimnāzija ar profesionālu un padziļinātu atsevišķu priekšmetu apguvi. Semināra programma bija ļoti strukturēta. Notika praktiskas nodarbības dažādās darbnīcās, kurās tika papildinātas zināšanas “Moodle”, web 2,0 tools, Gamification un LMS aplikāciju lietošanā. Katras valsts projekta dalībnieki prezentēja savu mājas darbu – apgrieztās mācīšanās (Flipped Learning) stundu. Skolotājas Gundega Vekmane un Velga Kalniņa iepazīstināja ar savu sagatavoto prezentāciju par apgrieztās mācīšanās metodes (Flipped Learning) ieviešanu Ogres Valsts ģimnāzijā un konkrētu stundu īstenošanu, uzsverot latvisko mentalitāti, kultūru un dzīvesziņu, divās mācību stundās apvienojot latviešu valodas, literatūras un angļu valodas apguvi. Projekta dalībnieki piedalījās arī ITTS “A.Volta” Perugia skolas angļu valodas, literatūras, informātikas, dabas zinību mācību stundās, kurās tika izmantota apgrieztās mācīšanās metode (Flipped Learning).  

Pēc aktivitātēm ģimnāzijā bija iespēja viesoties Perugia Universitātē un Umbria reģiona parlamentā, iepazīties ar Perugia pilsētas un Umbrijas novada kultūrvēsturi. 

Nākamajā mācību gadā, septembrī, ieplānots projekta seminārs Ungārijā. Vasaras mēnešos projekta dalībnieki aktīvi strādās, lai projektā gūto pieredzi apkopotu digitālajā rokasgrāmatā. 

Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāja Velga Kalniņa

Publikācijas

Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāji piedalās starptautiskā Erasmus+ projektā

15.06.2018 08:56

http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/?page=0&doc=33895

Logo un moto konkurss

FLIPPED LEARNING – COOL TEACHING! (Čehija)

FLIP OUTSIDE THE BOX!  (Horvātija)

DON’T SKIP IT, FLIP IT! (Itālija)

FLIP IT TO LEARN THE FUTURE (Portugāle)

NO FLIPPING HAS EVER BEEN SO GOOD! (Turcija)

FLIPPING CLASSES MAKES US CLASSY (Ungārija)

OLD KEYS WON`T OPEN NEW DOORS. FLIP THEM! (Latvija)

Balsošanas rezultāti

2. aktivitāte Horvātijā

Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājas Gundega Vekmane, Dace Zemīte un Velga Kalniņa no 2018. gada 7. līdz 12. janvārim viesojās Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā, kur piedalījās Starptautiskajā Erasmus+ projekta „Mācāmies rītdienai” seminārā.

Jau otro reizi bija iespēja tikties ar projektā iesaistīto valstu dalībniekiem no Turcijas, Ungārijas, Itālijas, Horvātijas, Čehijas un Portugāles. Pirmais seminārs notika šī mācību gada oktobrī Latvijā, Ogres Valsts ģimnāzijā.

Semināra galvenās aktivitātes notika Ekonomimikas un informātikas privātskolā Futura. Mācību kabineti ļoti askētiski iekārtoti, reti kurā varēja manīt kādus mācību līdzekļus. Īpaši pārsteidza ķīmijas un bioloģijas kabinets, kur bija tikai uz sienas uzzīmēta ķīmijas elementu tabula un Čārlza Darvina evolūcijas teorija. Acīmredzot ne vienmēr skolēnu izaugsmes līmenim svarīgākais ir bagātīgais mācību līdzekļu materiālais klāsts, bet gan mācību motivācija. Protams, informātikas kabinets gan bija ļoti modernizēts, atbilstošs mūsdienu prasībām, jo Informāciju un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir skolas specializācija.

Projekta seminārā iepazināmies ar katras projektā iesaistītās valsts izglītības sistēmu, tās turpmākajām iecerēm. Iepazīstinot ar Latvijas izglītības sistēmu, parādījām arī mūsu skolas 7. un 8. klašu skolēnu sagatavotos videosveicienus katrai valsts skolai. Paldies mūsu skolēniem un viņu audzinātājiem: BaibaI Rullei, Aigaram Kuzminam, Gundegai Vekmanei, Svetlanai Sermulei, Terēzijai Austrumai,Maijai Vilnītei.

Nozīmīgas bija prezentācijas par pētījuma PISA 2015 rezultātiem, problēmām, īpaši akcentējot un pētot pirmslaika skolas pamešanas iemeslus. Prieks, ka dažās valstīs situācija šobrīd ir uzlabojusies, arī Latvijā.

Itāļu skolotāja Laura Mamolli prezentēja apgrieztās mācīšanas un mācīšanās stundu, tās sagatavošanas procesu, izmantojot IKT. Viņa atzina, ka sagatavošanās process ir ļoti darbietilpīgs un reizēm arī tiek piedzīvota vilšanās sajūta, jo ne vienmēr skolēni mājās ir iepazinušies ar viņas sagatavotajiem mācību materiāliem. Bet kopumā šādas mācību stundas ir pozitīvi ietekmējušas skolēnu motivāciju mācīties un gūt labus rezultātus.

Horvātu skolotāju vadībā apguvām arī jaunas IKT lietošanas iespējas, lai vieglāk un interesantāk būtu gatavot apgrieztās mācīšanas un mācīšanās stundas. Apmeklējām Zagrebas Universitāti, kur iekārtots e-centrs kā palīgs skolām. Pārliecināties par to, kā dabaszinību projekti tiek realizēti Horvātijā, varējām CARNetskolā.

Pēc garajām darba dienām visiem projekta dalībniekiem bija iespēja baudīt pilsētas kultūras dzīvi ne tikai skolotāju, bet arī profesionālu gidu pavadībā. Iepazinām Zagrebas vēsturisko centru, tā neparasto arhitektonisko veidojumu, iespaidīgās katedrāles, kā Sv. Stefana un Sv. Marka katedrāles, arī populāro Zagrebas tirdziņu, Bana Jelačiča pilsētas laukumu, kurš tiek dēvēts kā iecienītākā satikšanās vieta. Tā bija arī mūsu, projekta dalībnieku, satikšanās vieta, lai katru rītu dotos ieplānotajās aktivitātēs. Fascinējošs bija elektoinženiera, fiziķa un futūrista Nikola Teslas muzejs, ar kuru lepojoties visi pilsētas iedzīvotāji. Arī mēs par to pārliecinājāmies, jo tik modernizētu, gaumīgi un neparasti iekārtotu, atbilstoši cilvēka personībai, reti ir iespēja redzēt. Interesanti arī bija vērot ekspozīcijas Nacionālā naivisma mākslas muzejā un Lauzto attiecību muzejā. Bērnišķīgo spēļu varā jutāmies Ilūziju muzejā.

No Horvātijas devāmies mājās ar jaunām zināšanām, iecerēm un citu valstu pedagoģisko pieredzi, lai to realizētu savā mācību darbā.

Nākamā projekta aktivitāte paredzēta Itālijā.

Publikācijas

OVĢ pedagogi piedalās Erasmus+ projekta seminārā Horvātijā

01.02.2018 15:07

http://www.ogresnovads.lv/lat/foto_galerija/izglitiba/?doc=2924

Saite uz fotogaleriju

Apsveikumi Ziemassvētkos

1. aktivitāte Latvijā, Ogrē

Vai gatavosimies nākotnei ar tradicionālu izglītības sistēmu? Ar šādu jautājumu 2017.gada 17. oktobrī Ogres Valsts ģimnāzijā aizsākās starptautiskais Erasmus+ projekts „Mācāmies rītdienai”, kurā iesaistītas 7 valstis: Turcija , Ungārija, Itālija, Horvātija, Čehija, Portugāle, Latvija.

Projekta galvenais mērķis ir mācību procesā ieviest un aktualizēt apgriezeniskās mācīšanas un mācīšanās stundas, izmantojot IT iespējas. Tā kā projekta mērķis sasaucas ar Latvijas jauno izglītības satura modeliesam īpaši ieinteresēti šī projekta darbībā.

Apgriezeniskās mācīšanas un mācīšanās (flipped learning) procesā skolotājs ir kā vadītājs, konsultants, padomdevējs, kurš dažādo mācību metodes, atbilstoši apgūstamajai tēmai izstrādā stundu plānu, jautājumus, metodiskos ieteikumus, skolēni patstāvīgi meklē informāciju, vāc materiālus, stundā kopīgi tos aprobē, apmainās idejām. Mācīšanās klasē un mājās ar individuālu pieeju mainīgā – fleksiblā vidē.

Ar apgriezenisko stundu palīdzību iecerēts panākt to, lai jaunieši katrā valstī iegūtu pienācīgu, sev vēlamu izglītību un pilnībā izmantotu katras valsts piedāvātās izglītības iespējas, lai par 10 % samazinātu skolēnu mācību pārtraukšanu pirms skolas absolvēšanas. Izglītības trūkums apdraud katras valsts attīstību un ilgtspējību, pasliktinās dzīves līmenis, paaugstinās bezdarba līmenis.

Plānojot projekta darbību, projekta vadītāji iepazinās ar OECD PISA 2015 datu analīzi.  Mēs vēl priecājamies, ka starp projektā iesaistītajām valstīm Latvijā mācības pirms laika pārtrauc 10, 7 % skolēni, vislabākie rādītāji ir Horvātijai – 2.8 % un Čehijai – 6,7 %. Problemātiska situācija jau radusies Ungārijai – 12.5 %, Portugālei – 13, 6 % un Itālijai – 14,1 %. Apdraudētākā valsts šobrīd ir Turcija – 34,9 %. Situācija šajās valstīs strauji pasliktinājusies imigrācijas politikas dēļ. Arī mums vajadzētu būt modriem.

Lai realizētu iecerēto projekta mērķi, paredzēts iekļauties arī digitālajā ērā, veiksmīgi izmantojot IT iespējas. Protams, ievērojot digitālo pilsonību un apzinātu, drošu interneta vidi.

Seminārs Ogrē ilga tikai 3 dienas, tāpēc darbs bija intensīvs un spraigs, bija jāsaplāno darbība un aktivitātes 2 gadiem, lai sasniegtu vēlamo projekta rezultātu. Ogres Valsts ģimnāzijā šo projektu koordinē skolotāja Gundega Vekmane, komandā darbojas skolotāja Velga Kalniņa.

Projekta dalībniekus sagaidījām viesmīlīgi iekārtotā klases telpā, atbilstoši semināra aktivitātēm. Sanāksmes atklāšanā 12. klases skolniece Kintija Alpe un mūzikas skolotājs Kristaps Kiršteins sniedza muzikālu sveicienu, Inna Zeņkeviča, skolas direktores vietniece mācību darbā, veltīja svinīgu uzrunu projekta dalībniekiem. Katram dalībniekam tika uzdāvināta draudzības aproce ar Lielvārdes jostas rakstiem.

Projekta dalībniekus sirsnīgi pieņēma arī Ogres novada pašvaldības domē, kur apsveikuma vārdus veltīja Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un ar prezentāciju par Ogres pilsētu un novadu iepazīstināja Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska.

Interesanti bija iepazīties ar katras valsts izglītības sistēmu, skolas specifiku, skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Ar mūsu skolu iepazīstināja 11. klases meitenes: Katrīna Kravale,Paula Anete Ērmane un Luīze Strazdiņa.

Nozīmīga bija arī katras valsts SVID analīze, kurā tika pētīts, kā katra skola spēj iekļauties projekta aktivitātēs, kādas ir esošās iespējas un kādi varētu būt draudi projekta mērķu sasniegšanai, lai tos laicīgi varētu novērst.

Pēc garās darba dienas projekta darbiniekus iepazīstinājām arī ar Ogres nozīmīgākajiem objektiem un skaistākajām vietām, kuras ārzemju viesi arī iemūžināja foto mirkļos. Kā īpašs pilsētas aksesuārs tika atzīts mūsu lāčuks, kuru nodēvēja par Vinniju Pūku. Vēstures skolotāja Dace Zemīte un skolas absolvente Sindija Meiere viesus izvadāja pa Vecrīgas vēsturiskajām ieliņām, interesanti pārstāstot nozīmīgākos vēstures faktus. Ar lielu aizrautību  viņi vēroja arī dažādu laikmetu un mākslas stilu izstādes Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Aizbraukšanas dienā vēl paspējām viesus iepazīstināt ar rudenīgi krāsaino Siguldu. Pārsteidzoša bija projekta dalībnieku interese par mūsu valsts vēsturi un kultūru, kā apliecinājums tam arī daudzās objektu un dabas skatu fotogrāfijas, pareizās atbildes uz mūsu ekspress jautājumiem par redzēto un dzirdēto, lai saņemtu kādu suvenīru ar Latvijas simboliku.

Esam gandarītas par ieguldītā darba rezultātu, lai noorganizētu projekta semināru, jo tik daudz pateicības vārdus un komplimentus par jauko, saplānoto, vērtīgo un arī radošo darba organizāciju sen nebijām saņēmušas.

Nākamā projekta sanāksme paredzēta 7. – 13. janvārim Horvātijā.

Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāja Velga Kalniņa

Publikācijas

OVĢ sācies starptautiskais Erasmus+ projekts „Mācāmies rītdienai”

26.10.2017 13:46

Saite uz fotogaleriju