Projekta mērķis ir apkopot nepieciešamo informāciju, zināšanas un prasmes  jauna, mūsdienīga un efektīva skolas attīstības plāna ieviešanai.

Projekta uzdevumi:

 • apzināt jaunas 21. gadsimta izglītības tendences, metodes, paņēmienus un kompetences;
 • analīzēt un papildināt ar jauno informāciju un prasmēm jau paveikto 2013-2015 gadā;
 • izvirzīt mērķus, uzdevumus un prioritātes attīstības plānam 2016 – 2018;
 • pilnveidot skolotāju zināšanas, prasmes un kompetences, ņēmot verā Eiropas skolotāju pieredzi;
 • dazādot formālās un neformālās izglītības iespējas, ko sniedz Ogres Valsts ģimnāzija.

Mobilitātēs piedalījās trīs skolotāji:

1) Aina Bērce kursos “Aktīvās metodes skolēnu macību motivācijas un mācību vides uzlabošanai”.

Kur tika apgūtas:

 • pozitīvas mācību vides veidošanas paņēmieni;
 • pieejamo macību resursu organizēšanas, sistematizēšanas un uzglabāšanas paņēmieni;
 • moderno, interaktīvo, kritisko domāšanu veicinošu metožu izmantošanas iespējas.

2) Inna Zeņkeviča kursos “Inovatīva pieeja izglītībā”, kur tika apzinātas:

 • 21. gadsimtā nepieciešamās Eiropas pilsoņa kompetences;
 • dažādu skolu pieredze starppriekšmetu saiknes īstenošanā;
 • jauna pieeja projektu metodes realizēšanā;
 • mūsdienu inovatīva pieeja vērtēšanas sistēmai, vērtēšanas paņēmieniem;
 • prasme adaptēt mācibu materiālus individuālām skolēnu vajadzībām (darbs ar talantīgajiem skolēniem, diferenciācijas un individuālizācijas metodes);
 • kritiskās domāšanas veicināšanas paņēmieni;
 • IKT efektīga lietošana mācību procesā;
 • priekštats par CLIL metodi.

3) Viktorija Gailiša kursos “Vitamin C boosts education: koučings, neformālas izglītības metožu izmantošana skolēnu maksimālajiem sasniegumiem”, kur apzinātas:

 • koučinga metodoloģijas iespējas formālajā izglītībā skolēnu sasniegumu motivācijas veicināšanai;
 • prasme lietot koučinga rīkus un tehnikas mācību procesā;
 • kolektīvā prāta izmantošanas iespējas, strādājot grupā;
 • apzinātas ES pilsoņa pamatkompetences;
 • apzināta Eiropas skolu pieredze skolas izglītībā iesaistīto dalībnieku (vecāki, skolēni, skolotāji, skolas administrācija, citas institucijas) sadarbībā;
 • neformālās izglītības integrēšanas iespējas.