Par 12.klašu valsts pārbaudes darbiem

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību šogad un arī nākamgad skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens. To paredz grozījumi  Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”, nosakot, ka, lai 2020./2021. un 2021./2022. m.g. iegūtu vispārējo vidējo izglītību, būs jākārto trīs obligātie eksāmeni:

  • latviešu valoda,
  • viena svešvaloda,
  • matemātika,
  • ceturtais eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē

Svarīgi! Ogres Valsts ģimnāzija izstrādājusi kārtību, kā tiek organizētas klātienes konsultācijas un valsts pārbaudes darbi.

Minitru kabineta noteikumi:

Cita informācija:

Valsts pārbaudes darbu programmas: https://www.visc.gov.lv/lv/media/4153/download

Valsts pārbaudījumu grafiks
http://vpvg.edu.lv/wp-content/uploads/2021/03/VPD9_12_2021.pdf

!!! VISC prezentācija par valsts pārbaudes darbu norisi 2020./2021.m.g. :
https://www.visc.gov.lv/lv/media/13637/download

!!! Testēšanas stratēģija centralizētajiem eksāmeniem:
https://www.visc.gov.lv/lv/media/13637/download