Metodiskais darbs

Ogres Valsts ģimnāzija mācību jomu vadītāji 2020./2021. m.g.

Dabaszinātņu joma (fizika, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija, dabaszinības) – Ilze Pomere
Veselības un fizisko aktivitāšu joma (sports, veselība) –Daina Sergejeva
Matemātikas joma (matemātika) – Inga Linkuma
Tehnoloģiju joma (mājturība un tehnoloģijas, datorika, informātika, inženierzinātnes) – Sanita Čiekure Salceviča
Valodu joma  (latviešu valoda, svešvalodas) – Svetlana Sermule
Sociālā un pilsoniskā joma ( vēsture, sociālās zinības, ekonomika, filozofija, politika un tiesības) – Rūdolfs Cīrulis
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma (mūzika, vizuālā māksla, literatūra, teātra māksla, kulturploģija) – Baiba Rulle


Ogres Valsts ģimnāzija piedāvātās un īstenotās pedagogu kompetences pilnveides programmas 2020./2021.m.g

“Debašu metodes un paņēmieni efektīva mācību procesa īstenošanai”
2020. gada 18. augustā

“Kompetenču pieejas īstenošana krievu valodas stundās, uzsākot darbu pēc jaunajiem izglītības standartiem”
2020. gada 20., 21. augustā

“Pārmaiņas. Gatavība. Jaunrade”
2020. gada 20. oktobrī

„Skolēna izpratnes padziļināšana, izmantojot matemātiskās stratēģijas. Kompleksa snieguma vērtēšana.”
2020. gada 22. oktobrī

„ Mācību satura plānošana, mācīšana un vērtēšana mācību stundā.”
2020. gada 15. oktobrī,12. novembrī

“Kā no lielās idejas nonākt līdz sasniedzamajam rezultātam matemātikas mācību stundā”
2020. gada 21. decembrī

“Mācību priekšmeta inženierzinības saturs, uzdevumi un praktiskie darbi”
2020. gada 21. decembrī

“Starppriekšmetu saikne kompetenču pieejas īstenošanai dabaszinātņu priekšmetos
2020. gada 22. decembrī

“JavaScript pamatskolā vidē s2js”
2021. gada 4. janvārī

“Pedagoģiskā komunikācija ar pusaudžiem un jauniešiem reālajā un virtuālajā vidē”
2021. gada 21. janvārī

“Vienkāršruna bērnu un jauniešu vidē. Pedagoģiskais darbs un korekcijas iespējas.”
2020. gada 18. februārī