Projekta galvenā ideja ir

veidot iesējas aktīvai ES attīstībai, kā rīku izmantojot mūsdienīgu mediju izglītību. Tas nozīmē inovatīvu tradicionālo mācīšanas stratēģiju īstenošanu, izmantojot klasē mūsdienu medijus un īpaši mobilās ierīces.

Projekta paredzamie rezultāti:

 • reālās situācijas apraksts (kādus e-rīkus izmanto skolotāji katrā skolā)
 • stundu plāni
 • noderīgas digitālās ierīces
 • noderīgas aplikācijas
 • metodes
 • pieredze darbā ar bēgļiem
 • problēmas, kas varētu rasties, un iespējamie risinājumi

Projekta mājas lapa

 • mājas lapas adrese Erasmus.photofabrics.com
 • projekta aktivitātes un progress
 • projekta rezultāti
 • projekta dienasgrāmata
 • stundu plāni
 • prezentācijas par partnerskolām
 • videoklipu veidošana par agresiju sociālajos tīklos
 • prezentācijas par demografisko situāciju un bēgliem katrā valstī

Starpvalstu sadarbība:

 • prezentācija par Eiropas Savienību
 • EUtopia – bēgļu integrēšanas modelis (Prezi prezentācija)
 • animācijas filmas veidošana par bēglu skolēnu integrēšanu mācību procesā
 • podraides par potenciālo EU attīstības scenāriju ņēmot vērā situāciju ar bēgļiem
 • students will work on their own eBook ‘Integration of Refugees in the EU’ (final product)

Dalībnieki:

 • Johann-Jakob-Widmann-Schule (Vācija)
 • Broeders Hiëronymieten3 (Beļģija)
 • EK KALAMARIAS (Grieķija)
 • Cooperativa Maria Consolatrice – SCUOLA REGINA MUNDI (Itālija)
 • Ogres Valsts ģimnāzija (Latvija)
 • Ulstein vidaregåande skule (Norvēģija)
 • Osnovna sola XIV. divizije Senovo (Slovēnija)

Pirmā aktivitāte Vācijā no 2015.gada 21.oktobra līdz 2015..gada 25.oktobrim

Mobilitātē piedalījās skolotāji Inna Zeņkeviča, Leonīds Sorokins, Maira Zandberga un Dace Zemite.

Mobiltātes uzdevumi

 • Izmantojot pieredzes apmaiņu par inovatīvām mācību metodēm, pieejām un IT izmantošanas iespējām, uzlabot mācīšanas kvalitāti.
 • Attīstīt skolēnu prasmes mācīties un strādāt ar informāciju.
 • Palīdzēt skolēniem apgūt prasmes un kompetences, kuras ir nepieciešamas veiksmīgai karjerai, mūžizglītībai un aktīvai Eiropas pilsoņa pozīcijai.
 • Stimulēt skolēnu motivāciju svešvalodu apguvei.
 • Attīstīt skolēnu prasmi vērtēt sevi, savu rīcību, prasmes un iemaņas.

Otrā aktivitāte ItālijāAktivitātē piedalījās divas skolotājas – Viktorija Gailiša un Inna Zeņkeviča. Tā bija mācīšanās aktivitāte skolotājiem. Mūsu skolotāju uzdevums bija sagatavot lekciju par Interneta drošību un datu aizsardzību, kā arī prezentēt programmas, aplikācijas un ierīces, kuras izmanto Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāji savā darbā ar skolēniem.Skolotājiem bija iespēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes darbā ar video, skaņu, datu apstrādi un prezentēšanu. Noderīga bija arī lekcija par skolā izmantojamo ierīču tehniskā nodrošinājuma prasībām un pielietošanas metodoloģisko pusi.Trešā aktivitāte GrieķijāAktivitātē piedalījās skolotājas – Viktorija Gailiša un Inna Zeņkeviča – un skolēni: Annija Rošāne, Anita Putāne, Kārlis Kristers Krūmiņš, Matīss Sīlis, Elīna Rudusāne un Evija Gorišņaka.Grieķijā tika organizētas ekskursijas uz Aristoteļa skolu, Verginu – bijušo Maķedonijas galvaspilsētu, kur atrodas arheoloģiskais muzejs un Aleksandra Lielā kaps.Skolēni prezentēja savu Latvijā sagatavotu SWAY prezentāciju par situāciju ar bēgļiem / migrantiem savā valstī un digitālu posteru par aizspriedumiem par bēgļiem.Viktorija Gailiša un InnaZeņkeviča vadīja skolēniem nodarbību par datu drošību.Ceturtā aktivitāte LatvijāNo 10. līdz 12. novembrim mūsu skolā viesojās skolotāji un skolēni no visām partneru valstīm.Kopā ar Ogres iedzīvotājiem viņiem bija iespēja svinēt Lačpleša dienu un labāk iepazīties ar Latvijas kultūru un tradīcijām.Vairākās darbnīcās skolā skolēni prezentēja savu grupās sagatavotu mājas darbu „Refugees in the EU – challenges and opportunities“, kā arī piedalījās darbnīcā – “EUtopia – the perfect integration model”, kuras laikā, strādājot grupās, izstrādāja ideālo bēgļu integrēšanas modeli.Piektā aktivitāte BeļģijāMobilitātē piedalījās skolotāja Gundega Vekmane ar sešiem skolēniem: Edgaru Boronovksi, Matīsu Sīli, Aneti Putāni, Kārli Kristeru Krūmu, Sindiju Meieri un Valēriju Kreščenko.Beļģu skolā mūsu skolēni prezentēja mājās paveikto – infografiku par tēmu “The perfect integration model”, piedalījās darbnīcā par podraižu veidošanu. Edgars Boronovskis, pildot skolotāja lomu, apmācīja partneru skolotājus par Sutori aplikācijas (time line) lietošanu.Lai vairāk uzzinātu par valsti Beļģiju un Beļģijas galvaspilsētu  Briseli, skolēni apmeklēja Eiropas Parlamentu, Microsoft ofisu un dažas vēsturiski nozīmīgas vietas.Sestā aktivitāte NorvēģijāProjekta noslēdzošā sanāksmē piedalījās Viktorija Gailiša un Inna Zeņkeviča. Vizītes laikā tika apspriesti projekta rezultātu izplatīšanas jautājumi, kā arī tika rakstīta projekta atskaite un sakārtota projekta mājas lapa.

Pasākums skolēniem

No 2017. gada 11. jūnija līdz 13. jūnijam notika projekta rezultātu apkopošanas seminārs, kurā uzstājās daudzi no projektā iesaistītiem skolēniem. Viņiem bija iespēja atcerēties projekta laikā piedzīvoto un iepazīstināt pārējus ar savām atziņām, iegūtām prasmēm un pieredzi.

Semināra programma ir pieejama šeit:

Seminārs skolotājiem

Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāji dalījās pieredzē par projektā iegūto seminārā “EUvelopment – mūsdienu mediji šķērso robežas”, kurš notika 2017. gada 15. jūnijā.

Seminārā uzstājās skolotāji – projekta radošas darba grupas pārstāvji. Tika stāstīts par redzēto partneru skolās, prezentēti projekta rezultāti un izveidotās e-grāmatās.