6. projekts. Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “Culture on the Stage”/ Kultūra uz skatuves ( līguma Nr.2018-1-ES01-KA229-050191_3)

Projekta dalībnieki:   

1.   Ies Bezmiliana vidusskola – Spānija
2.   Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Licejs – Turcija (Kütahya)
3.   Danubiana Roman tehniskā koledža – Rumānija (Roman)
4.   Ogres Valsts gimnāzija – Latvija (Ogre)
5.   Georgi Izmirliev vidusskola – Bulgārija (Gorna Oryahovitsa )

Projekta uzdevumi:   

  1.  Iepazīt savas un partnervalstu kultūras mantojumu.
  2. Veicināt skolēnos pašpārliecinātību un sevis apzināšanos.
  3. Radīt izpratni par kultūru daudzveidību.
  4. Demonstrēt lomu spēli kā kompetenču izglītības sastāvdaļu.
  5. Izmantot mūsdienīgas IT saziņas iespējas savstarpējā komunikācijā.
  6. Dalīties labās prakses piemēros par drāmas lomu skolēnu personības izaugsmē.
  7. Pilnveidot skolēnu svešvalodu un komunikācijas prasmes interaktīvā veidā.

Projekta īstenošanas periods:  01.09.2018. – 31.08.2020.

Projekta finansējums – 23 583.00 EUR

3. aktivitāte – Bulgārijā

Trešā projekta aktivitāte notika 10.11.2019. – 16.11.2019. Bulgārijā, kurā piedalījās projekta koordinatore G. Vekmane, skolotāja V. Kalniņa, 12.klases skolniece R. Kozuliņa, 9.klases skololniece A. Gribuste, 8. klases skolnieks L. Feldbergs.
Galvenais darbs bija organizēts Gorna Oryahovitsa Georgi Izmirliev vidusskolā, kurā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar skolas darba metodēm un tradīcijām.  Skolā moderni iekārtoti mācību kabineti, īpaši dabaszinību mācību priekšmetu kabineti, kur integrēti apgūst gan ķīmiju, gan fiziku, gan bioloģiju. Interesanti, ka mācību procesā skolotāji izmanto modernas, interaktīvas darba metodes, bet neaizmirst arī par senās kultūras saglabāšanu. Kā, piemēram, mācību stundās tiek apgūtas senās aušanas prasmes un tautas dejas.
Arī katras valsts skolēni iepazīstināja ar savas valsts izglītības sistēmu, diskutēja un savstarpēji salīdzināja izglītības sistēmas un problēmas visu partneru valstīs.
Tā kā izvēlētās lugas tēma bija par dzimumu vienlīdzību, katras projektā iesaistītās valsts dalībnieki iepazīstināja ar savu sagatavoto mājas darbu, prezentācijām par dzimumu vienlīdzību un sieviešu tiesībām pasaulē. Mūsu skolas komanda bija arī sagatavojusi bukletu, kurā apkopotas skolēnu rakstītās esejas par šīm tēmām. Interesantākās tika arī publiski izlasītas.

Projekta semināra laikā notika vairākas radošās darbnīcas. Kā vienu no interesantākajām skolēni atzina bulgāru valodas mācību stundu, kurā katrai grupai, izmantojot iepriekš sagatavotas vārdnīcas ar ikdienā biežāk lietotajiem vārdiem un frāzēm, jāveido dialogs bulgāru valodā un jādemonstrē citām grupām.
Projekta darbnīcas notika arī  Veliko Tornavo – senajā Bulgārijas galvaspilsētā,  Brīvdabas muzejā “Etara” un Gabrovas humora muzejā.

Kā viena no svarīgākajām projekta aktivitātēm bija lugas iestudēšana. Profesionāļu vadībā notika dažādas drāmas mācību nodarbības un lugas iestudēšanas mēģinājumi.Skolēni paši iekārtoja skatuvi, gatavoja rekvizītus un tērpus. Pēdējā projekta dienā notika lugas pirmizrāde, pēc kuras noskatīšanās projekta dalībnieki analizēja un vērtēja savu darba rezultātu.
Semināra noslēgumā tika ieplānotas visas aktivitātes un uzdevumi, kas jāveic  līdz nākamajai projekta sanāksmei Spānijā. Tika nolemts – visas projekta prezentācijas ievietot koplietojamā GOOGLE diskā, aizpildīt Mobility Tool, aktualizēt darbības eTwinning vidē, www.cultureonstage projekta mājas lapā un popularizēt/izplatīt projektu sociālajos tīklos.

2. aktivitāte – Turcijā

Nākamais projekta seminārs notika 16.03.2019. – 23.03.2019. Turcijas pilsētā Kutahijā, kurā piedalījās projekta koordinatore Gundega Vekmane, skolotāja Velga Kalniņa un 8. klases skolēni Marta Gribuste, Una Krasta, Ričards Utināns.
Kutahija ir viens no senākajiem Turcijas reģioniem, kuram ir bagātīgs kultūrmantojums. Vecpilsētas senās ieliņas vēsta pat par 14.gadsimta vēsturi, Kultūras mājas savukārt par mākslas rašanos un tās nezūdošo vērtību, jo joprojām tajās notiek aktīva darbība – organizēti pasākumi, kā arī jebkurš interesents savā brīvajā laikā var radīt savu mākslas darbu. Kutahijas iedzīvotāji ļoti lepojas ar CHINA porcelāna gatavošanu un tā apgleznošanu, kas šajā reģionā ir kā ļoti sena tradīcija. Arī projekta dalībniekiem bija iespēja redzēt gan porcelāna gatavošanu, gan tā apgleznošanu un arī pašiem piedalīties šajos procesos.
Projekta semināra galvenā darbība notika Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Licejā. Skolēni atskaitījās par paveikto un prezentēja savus sagatavotos mājas darbus, iepazīstināja ar savu gatavoto videosižetu par populārāko kultūras festivālu savā valstī un prezentēja populārākās tautas tradīcijas. Mūsu jaunieši iepazīstināja projektu dalībniekus ar Dziesmu un Deju svētkiem, demonstrēja tautas tērpa elementus, kā arī stāstīja par Līgo svētku un Jāņu dienas tradīcijām.
Kā viena no svarīgākajām projekta aktivitātēm bija lugas iestudēšana. Profesionāļu vadībā notika dažādas drāmas mācības nodarbības un lugas iestudēšanas mēģinājumi.
Pēdējā projekta dienā notika lugas pirmizrāde.
Visiem projekta dalībniekiem bija liels prieks un gandarījums par paveikto. Projekta aktivitātes bija radījušas dažādu valstu jauniešu vienotību un kopības sajūtu, pārliecinoties, ka ar drāmas metodes palīdzību katram iespēja iepazīt sevi un veidoties par emocionāli inteliģentu cilvēku.Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāja Velga Kalniņa

Avots: http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/?page=2&doc=36325

1. aktivitāte – Latvijā

Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni iepazīst citu valstu kultūras.

Šajā mācību gadā Ogres Valsts ģimnāzijā tiek īstenots Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerības projekts “Culture on the Stage”/ “Kultūra uz skatuves”.
Projekta dalībnieki ir: Les Bezmiliana vidusskola – Spānija (Rincón de la Victoria), Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Licejs – Turcija (Kütahya), Danubiana Roman tehniskā koledža – Rumānija (Roman), Ogres Valsts ģimnāzija – Latvija (Ogre), Georgi Izmirliev vidusskola – Bulgārija (Gorna Oryahovitsa). Projekta galvenie uzdevumi ir: iepazīt savas un partnervalstu kultūras mantojumu, radot izpratni par kultūru daudzveidību, dalīties labās prakses piemēros par drāmas lomu skolēnu personības izaugsmē, demonstrēt lomu spēli kā kompetenču izglītības sastāvdaļu un pilnveidot skolēnu svešvalodu un komunikācijas prasmes interaktīvā veidā.
Pirmais projekta seminārs notika 18.11.2018. – 24.11.2018. Ogres Valsts ģimnāzijā, kurā piedalījās gan skolēni, gan skolotāji no katras projektā iesaistītās valsts. Tā kā seminārs notika Valsts svētku nedēļā, projekta dalībnieki iepazina daudzveidīgus svētku pasākumus un tradīcijas, apmeklēja nozīmīgus kultūrvēsturiskus objektus un mākslas galerijas Rīgā, iepazinās ar Jaunpili, kurā tika izspēlētas teatrālas lomu spēles. Ar latvisko dzīvesziņu un ģimeniskām tradīcijām skolēni iepazinās,dzīvojot ģimenēs, kā arī viesojoties Lielvārdē, Zelmas maiznīcā, kur ikviens varēja piedalīties maizes tapšanas procesā un baudīt savu meistardabu kopā ar zāļu tēju.Orientēšanās spēles laikā skolēni uzzināja daudzus interesantus stāstus par Ogres pilsētu un tās nozīmīgākajiem objektiem.
Projekta semināra laikā  notika vairākas darbnīcas, kurās skolēni apguva dažādus drāmas elementus, ikdienas dzīves situācijas pārveidojot mākslas darbā. Nodarbības vadīja profesionāli drāmas pedagogi, kā Oskars Kļava un spāņu drāmas mācības skolotāja, kuras vadībā tika iestudēts modernizēti teatrāls uzvedums.
Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāja Velga Kalniņa

Avots: http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/?page=2&doc=36325